Strafrechtelijke vervolging voor fiscale zaken

Strafrechtelijke vervolging voor fiscale zaken

July 5, 2024

In een recente strafzaak zijn vijf leidinggevenden (bestuurders) van verschillende vennootschappen veroordeeld voor het niet indienen van winstbelastingaangiften over een periode van meer dan drie jaar. Ondanks herhaalde aanmaningen van de Inspecteur der Belastingen en de Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB) hebben zij nagelaten om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen, wat heeft geleid tot strafrechtelijke vervolging en uiteindelijk veroordeling. Vorige week zijn wederom enkele fiscale strafzaken voor de rechter gekomen.

Deze zaken werpen een interessant licht op de verantwoordelijkheden van bestuurders en de serieuze consequenties van het negeren van fiscale verplichtingen. Het niet (tijdig) indienen van winstbelastingaangiften is niet slechts een administratieve nalatigheid, maar een misdrijf dat kan leiden tot aanzienlijke sancties, waaronder gevangenisstraf en boetes. Daarnaast leidt een veroordeling tot reputatieschade van het bedrijf alsmede van de bestuurders zelf. Bestuurders dienen ook ermee rekening te houden dat zij persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden en na de strafrechtelijke veroordeling een strafblad zullen hebben. Het hebben van een strafblad kan het verkrijgen van een verklaring van goed gedrag bemoeilijken en kan zelfs leiden tot implicaties bij het verkrijgen van of intrekking van visa of verblijfsvergunningen. Voor de veroordeelde bestuurders kan het hebben van een strafblad ook betekenen dat zij bepaalde beroepen niet meer kunnen uitoefenen.

Let op dat niet alleen de bekende entiteiten zoals de naamloze vennootschap (N.V.) en de besloten vennootschap (B.V.) een aangifteplicht voor de winstbelasting hebben, maar ook bijvoorbeeld verenigingen waarbij het kapitaal in aandelen is verdeeld, doelvermogens, trusts, de Stichting Particulier Fonds (SPF) en in bepaalde gevallen reguliere stichtingen.

De minister van Financiën heeft op 12 maart 2024 via een persbericht op zijn persoonlijke Facebookpagina ondernemers dringend geadviseerd om hun administratie bij te houden om zo juridische problemen te voorkomen. Dit advies volgt op het beleid van de Sectordirecteur Fiscale Zaken op basis waarvan de strafrechtelijke vervolging voor het niet indienen van winstbelastingaangiften tijdelijk is aangescherpt.

Volgens dit beleid zullen belastingplichtigen die herhaaldelijk nalaten hun aangiften in te dienen, strafrechtelijk worden vervolgd. Het niet (tijdig) doen van de aangifte winstbelasting wordt op de voet van artikel 49 lid 1 van de Algemene Landsverordening Landsbelasting gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde categorie of, indien het feit er toe strekt dat er te weinig belasting wordt geheven en de te weinig geheven belasting hoger is dan een geldboete van de vierde categorie, gestraft met ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven belasting, dan wel met beide straffen.

Indien aan deze verplichting opzettelijk niet is voldaan kan de straf oplopen tot vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie of, indien het feit er toe strekt dat er te weinig belasting wordt geheven en de te weinig geheven belasting hoger is dan een boete van de vijfde categorie, met ten hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven belasting, dan wel met beide straffen.

In de bovenvermelde strafzaak is de rechter nog enigszins coulant geweest door te oordelen dat de veroordeelden de opgelegde straf niet hoeven uit te zitten indien alsnog binnen een door de rechter bepaalde tijd aan de achterstallige aangifteverplichtingen wordt voldaan.

Het alsnog doen van deze aangiften doet echter niet af aan het feit dat de veroordeling blijft staan, welke zoals reeds besproken aanzienlijke gevolgen kan hebben voor belastingplichtigen (bedrijven) zelf, maar ook voor bestuurders. Denk hierbij nogmaals aan een strafblad, reputatieschade, aansprakelijkheden alsook mogelijke reis- en verblijfsbeperkingen.

Dit is zeker geen situatie waarin een bestuurder zich wil bevinden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Het is derhalve van cruciaal belang dat bedrijven en hun bestuurders professioneel advies inwinnen en hun fiscale verplichtingen naleven.

HBN Law & Tax biedt ondersteuning aan met ervaren advocaten en belastingadviseurs om bedrijven te helpen aan hun fiscale verplichtingen te voldoen en zo juridische risico’s te minimaliseren. Bovendien kunnen wij, in samenwerking met het gerenommeerde kantoor Sjöcrona van Stigt in Rotterdam, u ook begeleiden tijdens het strafrechtelijk traject. U kunt gerust contact met ons opnemen voor deskundige begeleiding en advies.

Written By

François Simon

Senior Tax Manager / Attorney
Curaçao
francois.simon@hbnlawtax.com